Viskozita motorového oleja

Viskozita oleja (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa  v závislosti od vonkajších podmienok. So stúpajúcou teplotou sa viskozita znižuje - olej je redší. Viskozita vyjadruje tekutosť kvapaliny. Oleje s nižšou viskozitou sú tekutejšie - redšie a majú menší vnútorný odpor proti prúdeniu. Vyššia viskozita olejov -  hustejšie oleje, naopak majú vyšší odpor a tým pomalší tok. Keď to uplatníme na motor, hustejšie oleje majú vyšší odpor pohybu dvoch mazaných častí v motore.
 
Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a tlaku a je žiaduce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv.viskozitným indexom (VI). Čím vyššia je hodnota VI, tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty motora a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný index býva uvedený v katalógoch výrobcov automobilových mazív.
 
Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výlučne klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 6 zimných tried (označených číslom a "W") a 5 letných tried (označených číslom). Číslo je len názvom triedy a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine.
Zimné triedy*: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
Letné triedy*: 20, 30, 40, 50 a 60
*) norma SAE J300
 

Zimné označenie

Vyjadruje hustotu oleja, alebo tzv. štartovateľnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byť teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre ľahké štartovanie motora (t. j. olej nie je príliš "hustý"). Oleje 0W umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -30 °C, oleje 5W pri teplotách okolo - 25 °C atď. (platí to len orientačne, tento údaj do značnej miery závisí na type a veľkosti motora).
 

Letné označenie

Vyjadruje viskozitu oleja pri 100°C, čo je približne prevádzková teplota oleja. Z toho vyplýva, že oleje 15W-40, 10W-40 a 5W-40, majú pri prevádzkovej teplote motora približne rovnakú viskozitu. Ale pri nízkych teplotách, hlboko pod bodom mrazu sa ich vlastnosti veľmi líšia. Napr. oleje 5W-40 umožňují oveľa jednoduchšie a pre motor šetrnejšie štartovanie pri mrazoch, tento olej je pri veľmi nízkych teplotách dostatočne tekutý. Oveľa rýchlejšie sa tak dostane pri studených štartoch na všetky potrebné mazané miesta a predíde sa tak nadmernému opotrebeniu vnútorných motorových častí.
 

Zimné a letné označenie sú dve nezávislé hodnoty oleja

Zimné označenie napr. 5W pri oleji 5W-30 nijako nesúvisí s hodnotou 30, ktorá vyjadruje hustotu oleja pri prevádzkovej teplote 100°C. Takže ak niekto povie: "Olej 0W-30 je veľmi riedky, dám radšej 5W-30", nemá úplne pravdu. Podstatná je hustota oleja pri prevádzkovej teplote, ktorú majú oleje 0W-30 aj 5W-30 rovnakú. Dokonca môže vzniknúť situácia, že olej 0W-30 je pri prevádzkovej teplote o niečo hustejší ako 5W-30. To ale vyjadruje vysokoteplotný parameter HTHS viskozita o ktorej si niečo napíšeme v inom článku.
 
V súčasnej dobe sa prakticky výhradne používajú tzv. viacstupňové (multigrade) motorové oleje, ktoré umožňujú celoročné bezpečné mazanie motora v rozličných klimatických podmienkach. Označujú sa kombináciou zimnej a letnej triedy, typické sú napr.: 0W-40, 5W-40, 5W-50, 10W-40 a 15W-40.
 
Doporučená viskozitná trieda SAE motorových olejov k vonkajším teplotám (°C)
viskozitne-triedy-oleja