.

Mazacia schopnosť motorového oleja

Ideálny stav je vtedy, keď je medzi dvoma trecími povrchmi súvislá vrstva oleja, ktorá oba povrchy oddeľuje, takže nedochádza k ich vzájemnému kontaktu. Ak na oba povrchy pôsobí prítlačná sila, hrúbka olejovej vrstvy se začne stenšovať, vrstva oleja se môže aj úplne prerušit a olej môže byť vytlačený von.
V tomto prípade hovoríme o tzv. medznom alebo až o suchom trení. Aby tento prípad nenastal, pridávajú sa do motorových olejov vysokotlakové prísady. Zásadné je zabrániť, aby v motore nedošlo k medznému treniu
 
PEVNOSŤ MAZACIEHO FILMU
Situácia, kedy môže dôjsť k porušeniu súvislej vrstvy mazacieho filmu, je daná jeho pevnosťou. Z bežne udávaných parametrov motorového oleje o pevnosti mazacieho filmu najviac vypovedá údaj  HTHS (High Temperature High Shear) viskozita. Je škoda, že tento údaj, ktorý vyplíva z výkonových špecifikácí je často zanedbávaný. Čím je HTHS viskozita vyššia, tým je spravidla vyššia aj pevnost mazacieho filmu.
 
Niektoré ľahkobežné oleje (napr. SAE 5W/30 a 0W/30) majú zníženú hodnotu HTHS viskozity, která je však stále dostatočná pre kvalitné mazanie väčšiny moderných motorov.
Na pevnosť mazacieho filmu tiež pôsobí teplota v motoru. Zvýšenie teploty spôsobí zníženie viskozity oleje a tým se zmenší aj hrúbka mazacieho filmu. Proto se v tepelne namáhaných motoroch používajú oleje napr. SAE 10W/50 nebo 10W/60, aby sa aj pri vyšších teplotách zabezpečila dostatočná hrúbka mazacieho filmu. Pro běžné motory, je však použitie týchto olejo relatívne zbytočné a môže byť pre motoristu aj nevýhodné z dôvodu vyššej spotreby paliva.
 
Vzťah medzi HTHS viskozitou a použiteľnosťou oleja je možné uviesť na príklade nových naftových turbomotorov koncernu VW, které musia byť mazané long-life olejem VW 503.01. Tento olej má vyššiu HTHS viskozitu (nad 3,5 mPa.s) ako obvyklejšie long-life oleje VW 503.00/506.00/506.01 (2,9 - 3,5 mPa.s) pre ostatní motory, aj keď oleje môžu mať rovnakú viskozitu napr. SAE 0W/30.
 
 
KTORÝ OLEJ LEPŠIE MAŽE? 
Často sa hovorí o tom, ktorý olej lepšie maže a naopak, ktorý nemaže. Ak je medzi trecími plochami neporušená vrstva olejového filmu, mažú všechny oleje veľmi dobre. Dokonca menej kvalitné minerálne základové oleje majú väčšiu pevnosť mazacieho filmu ako kvalitné minerálne oleje, alebo oleje syntetické (polyalfaolefiny - PAO). Dôvodom sú aromatické uhlovodíky a sirné zlúčeniny, ktoré mají veľmi dobré vlastnosti na udržanie dostatočnej vrstvy mazacieho filmu.
 
Motorové oleje majú o mnoho vyššiu pevnosť mazacieho filmu ako základové oleje práve vďaka prítomnosti mazivostných a vysokotlakých prísad. Motorové oleje pro vysokootáčkové motory je nutné vyrábať zo špeciálnych syntetických esterových olejov, ktoré vytvárajú veľmi pevný mazací film. Tieto esterové oleje bývajú často v menšom množstve (do 10 %) obsiahnuté aj v běžných motorových olejoch.
 
Použitý olej neprestává mazať, naopak pevnosť mazacieho filmu môže byť aj vyšši vďaka oxidačným produktom, ktoré sa vytvoria počas prevádzky motoru. Vyjazdený olej se musí vymenit z iných dôvodov. Vo vyjazdenom oleji je vysoký obsah mechanických nečistôt a u vznetových motorov je to hlavne vysoký obsah sadzí. Oleje su takto oxidačne degradované, čo má nepriaznivé korózne účinky.