Aditíva v olejoch

Aditíva sú chemické prísady, ktoré zlepšujú vlastnosti olejov a plastických mazív. Druhy aditív a ich množstvo sa líšia podla spôsobu použitia maziva. Obsah aditív v mazive sa pohybuje od 1 - 25%. Druhy a množstvo aditív určujú výrobcovia na základe noriem a praktických skúšok. Aditíva sa pridávajú do spracovaných základových olejov už vo výrobe a tak vznikajú olej a mazivá, ktoré spĺňajú jednotlivé požadované normy.
 
Druhy a rozdelenie aditív:
 
1.) ADITÍVA S POVRCHOVÝMI ÚČINKAMI
a.) Detergenty
Zamedzujú usadzovaniu nečistôt na povrchoch, prípadne vytvorené nečistoty rozpúšťajú. Vďaka detergentom mazivo lepši priľne k mazaným plochám. detergenty majú vyznamnú úlohy pri ochrane piestov vo valcoch, kde pôsobením vysokých teplôt dochádza k uvolňovaniu uhlíku, ktorý má tendenciu usadzovať sa na pracovných plochách piestu. Vzniknuté usadeniny spôsobujú vznik netesností vplyvom mechanického poškrabania, alebo zmenou tvaru zapríčinenou nánosom nečistôt.
 
b.) Disperzanty
Zabraňujú tvorbe nečistôt, ktoré vzikajú počas nízkych prevádzkových teplôt. Disperzanty obalia mikrskoppické mechanické, alebo kvapalné nečistoty a zamedzia tak ich koncentrácii a usdzovaniu. Nečistoty sa vďaka disperzantom rovnomerne vznášajú v celomm objeme maziva. Zabráni sa tak zapchatiu olejových kanálov a filtru.
 
c.) Zlepšujúce ochranu proti vysokému tlaku a opotrebeniu (EP, AW)
Tieto aditíva chránia pred opotrebením ocelové časti, ktoré o seba trú pod vysokým tlakom. Aditíva vytvoria chemickou reakciou odolnú vrstvu na povrchu kovu, ktorá zamedzí kontaktu kov na kov.  
 
d.) Zvyšujúce ochranu proti korózii
Tieto aditíva vytvárajú na povrchu kovu ochranný film, ktorý zabraňuej tvorbe korózie (bráni oxidácii kovového povrchu).  K oxidácii povrchu môže dochádzať vplyvom agresívnych zlúčenín, ktoré vznikajú v motore pri spalovaní paliva.
 
e.) Upravujúce trenie
Tieto aditíva upravujú trenie medzi trecími plochami na požadovanú hodnotu. Presná hodnota trenia plôch je požadovaná napríklad v automatických prevodovkách
 
2.) ADITÍVA NA ZLEPŠENIE OLEJA
a.) Zlepšujúce viskozitu
Tieto aditíva stabilizujú viskozitu maziva v závisloti od teploty - viskozita maziva je menej závislá na teplote. Tým sa rozširuje teplotný rozsah použiteľnosti maziva. So znižujúcou telotou viskozita maziva stúpa a naopak s vyššou tplotou viskozita klesá. Zmena viskozity maziva má dopad na hrúbku mazacieho filmu a na stratu energie, ktorá vzniká prekonaním odporu maziva.
Ro
b.) Znižujúce bod tuhnutia
Tieto aditíva znižujú možnosť zhlukovania parafínu v mazive v nízkých teplotách. Pri nízkych teplotách dochádza pri minerálnych olejoch k vylučovaniu a zhlukovaniu parafínu a tak k zvyšovaniu hustoty. Zvýšená hustota maziva a jeho nekonzistentnosť zhoršuje kvalitu mazania a zvyšuje straty energie z dôvodu prekonania odporu maziva.
 
c.) Chrániace elastomery
Tieto aditíva spomalujú stárnutie gumových a plastových častí, ktoré su v kontakte s mazivom tým, že zamedzujú vyplaveniu zmekčovadiel (chemická degradácia elastomerov) obsiahnutých v gumových a plastových dieloch. Elastomery zaisťujú, aby gumové a plastové časti motoru boli vždy elastické.
 
 
3.) ADITÍVA NA OCHRANU OLEJA
a.) Spomalovač stárnutia
Tieto aditíva obmedzujú chemickú degradáciu maziva, ku ktorým dochádza hlavne vo výšších teplotách. Likvidujú oxidačné činitele a tak bránia vzniku nežiadúcich chemických zlúčenín, ktoré skracujú životnosť maziva. Degradáciou mazivo tmavne a dochádza k zvýšeniu viskozity.
 
b.) Deaktivátory kovov
Tieto aditíva zabraňujú chemickým reakciám prebiehajúcim na povrchu mikroskopických čiastočiek, ktoré sú prítomné v mazive. Kovové čiastočky, ktoré vznikajú trením kovov pôsobia ako katalizátor chemických degradačných procesov. Práve vytvorením ochranného filmu okolo týchto čiastočiek kovu sa zabraňuje katalickým degradačným reakciám a tak je spomalené stárnutie maziva
 
c.) Znižujúce penivosť
Tieto aditíva potláčajú vznik olejovej peny. Intenzívnym premiešaním oleja so vzduchom dochádza k tvorbe peny, ktorá urýchľuje stárnutiu maziva, zyzšuje stlačiteľnosť mazyva (problém v hydraulických systémoch, kompresoroch a prevodovkách) a može spôsobiť únik maziva zo zariadenia.
 
 
CHEMICKÁ ŠTRUKTÚRA ADITÍV
a.) Polárne aditíva
Veľké množstvo aditív sú tzv. povrchovo aktívne - polárne látky. Polárne látky sú chemické látky, ktorých molekuly su nesymetrické a preto na ich koncoch vznikajú elektrické náboje. Týmito nábojmi sú molekuly priťahované k povrchom, ako napríklad k povrchu piestu alebo valcu v motore.
 
Polárne aditíva vytvárajú na povrchu tenký film, ktorý v závislosti na chemickom zložení aditív zvyšuje odolnosť proti krózii, proti usadzovaniu nečistôt, proti poškodeniu vysokým tlakom a pod.
 
b.) Nepolárne aditíva
Nepolárne aditíva niesú povrchovo aktívne, niesú priťahované k povrchom, ale sú rovnomerne rozptýlené v celom objeme maziva. Tieto aditíva su veľmi významné, pretože zlepšujú viskozitu maziva, znižujú bod tuhnutia maziva, chránia gumové tesnenia pred poškodením a pod.
 
 
JE POTREBNÉ PRIDÁVAŤ DO MOTOROVÉHO OLEJA ĎALŠIE ADITÍVA?
Ako sme už o tom v úvode hovorili, aditíva sa pridávajú do oleja už pri jeho výrobe práve kôli tomu, aby vyhovovali požadovaným a stanoveným normám. Pridaním ďalších aditív podla vlastného uváženia je možné, že určité vlastnosti vylepšíme, ale tak isto je možné, že niektoré vlastnosti potlačíme. Tým sa menia vlastnosti oleja, ktoré nemusia mať vždy pozitívny účinok.
 
Použitím oleja v motore sa jeho vlastnosti degradujú a preto by mohol vyniknúť  pocit, že doplnením aditív sa jeho degradácia minimalizuje. Musíme si ale uvedomiť, že na interval výmeny oleja majú vplyl rôzne faktory, ktoré musíme brať do úvahy. V tomto prípade je vžy lepšie vymeniť celú olejovú náplň, tak máme istotu že vymenený olej má vyvážené vlastnosti s použitím originálnych aditív. 
 
Vo vlastnom záujme nepridávajte aditíva do nových motorov v záruke. V prípade poruchy by mohlo byť pridanie aditív dôvodom k zamietnutiu záručnej opravy.