obchodne-podmienky

 
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti AWD Auto spol. s r.o. so sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČ: 45771711,  IČ DPH: SK2023119307 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 53630/L, (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.motorove-oleje.eu (ďalej len „motorove-oleje.eu") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a kredávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva"). (predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
1.2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na motorove-oleje.eu.
1.3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
1.4. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
1.5. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.
1.6. Podnikateľom sa rozumie: a.) osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti) b.) osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri) c.) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) d.) osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.
1.7. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
1.8. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke motorove-oleje.eu a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na stránke motorove-oleje.eu.

 

2. Ako nakupovať

a.) Vyberte si Tovar
b.) Vložte tovar do košíka.
c.) V Košíku je možné zmeniť množstvo tovaru, alebo je možné tovar odstrániť. Ak dôjde k takejto zmene, je potrebné stlačiť tlačítkoAktualizovať nákupný košík.
d.) Pripravte objednávku zadaním údajov potrebných k realizácii dodávky (Vaše meno, adresa, telefón, e-mail, resp. Sídlo firmy, IČO a DIČ v prípade, že nakupujete ako podnikateľ), alebo ak máte vytvorený účet, tak po prihlásení sa vaše údaje automaticky vyplnia.
e.) Odošlite objednávku – po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky
 
3. Otváracia doba
AWD Auto momentálne funguje ako zásielková služba so skaldom v Žiline. Objednávky cez internetový obchod na adrese www.motorove-oleje.eu je možné zadávať 24h denne, 7 dní v týždni. Objednávky sa expedujú každý deň od 8:00 do 17:00. Časy doručenia nájdete v dodacích podmienkach.
 
4. Objednávka a kúpna zmluva
4.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
4.2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.
4.3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou alebo telefonicky obsah elektronickej objednávky predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@motorove-oleje.eu
4.4. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
a.) Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa);
b. ) Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
c.) Množstvo objednávaného tovaru;
d.) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho) ;
e.) Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa kupujúci dohodne s predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;
f.) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
4.5. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 
5. Storno objednávky
5.1. kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho alebo do doby expedície tovaru. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky
5.2. predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.
 
6. Odstúpenie od zmluvy
6.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ v zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho.
6.2. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu odpovedajúci čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľvo do 15 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
6.3. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
6.4. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
6.5 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.
6.6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).
 
7. Cenové podmienky
7.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom motorove-oleje.eu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na motorove-oleje.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na motorove-oleje.eu. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na motorove-oleje.eu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- Sk" alebo "1,-Sk", predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
7.3. Poskytnutie zľavy
Pri nákupe v elektronickom obchode sa automaticky generujú nasledujúce zľavy:
a.) pri nákupe tovaru nad 100€ doručíme tovar zdarma
b.) pre zaregistrovaných zákazníkov poskytujeme zľavu 3% na celý sortiment tovaru pri jednorázovom nákupe nad 200€
 
Percentuálna zľava neplatí pre produkty v akcii.Pre veľkoodberateľov je možné dohodnúť individuálne zľavy.
 
8. Platobné podmienky
8.1. Možnosti platby:
a) platba vopred bankovým prevodom
b) na dobierku pri doručení tovaru Slovenskou poštou. 
c) na dobierku pri doručení tovaru prepravcom (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
d) Internetovou službou PayPal (viac info o PayPal)
e) platba na faktúru so splatnosťou (individuálny spôsob platby dohodnutý vopred, napr. s právnickými osobami a stálymi zákazníkmi)
 
Za dobierku účtujeme poplatok 1 €.
8.2. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 200 € - má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% až 100% kúpnej ceny. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list. Faktúra slúži zároveň i ako potrebný doklad k uplatneniu reklamácie.
 
9. Dodacie podmienky
9.1. Poskytujeme nasledujúce možnosti doručenia tovaru: 
a.) osobný odber v Žiline 0 € 
b.) na dobierku Slovenskou poštou 2.9 €  
c.) prepravcom GLS 3.9 €
d.) rozvoz po Žiline a do vzialenosti 15km 0,90 €
e.) pri dodaní do CZ balík do 5kg 10.50€, do 10kg 15€, do 15kg 20€ (platba predom na účet alebo PayPal)
Ceny za dopravu sú s DPH 20%
 
- Pri nákupe tovaru nad 49€ je doprava zdarma (neplatí pre e.)
 
- Slovenskou poštou posielame tovar s hmotnosťou do 10kg.
 
- Vyššie uvedené prepravné sadzby platia do hmotnosti 20kg. Ak má zásielka hmotnosť 20kg a viac, účtujeme poplatok za nadváhu 0.089 € za každý kilogram.
 
 
Osobný odber je možný na adrese skladu, prípadne je možné dohodnúť iné miesto prevzatia. Slovenskou poštou je možné poslať balík maximálnej hmotnosti 10kg. Ceny doručenia tovaru platia pre hmotnosti do 40kg. 
9.2. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je kupujúci taktiež upozornený emailom.
9.3. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
9.4. Zasielanie prepravnou službou - SR: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou DPD. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 12:00 hod.. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 
10. Záručné podmienky
10.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.
10.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra a dodací list(doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
10.3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený.
10.4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.
10.5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
10.6. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.
10.7. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.
10.8. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.
10.9. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na vlastné náklady tovar spolu s kópiou faktúry na adresu skladu predávajúceho:
10.10. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje odborné znalecké zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
 
11. Ochrana osobných údajov
11.1. Proces registrácie kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača kupujúceho na motorove-oleje.eu. Prevádzkovateľ internetového obchodu motorove-oleje.eu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane.
11.2. Aké údaje zhromažďujeme? Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO a kotaktnú osobnu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a emailový kontakt. Ďalej evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.
11.3. K čomu údaje slúžia? Všetky informácie na motorove-oleje.eu sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek iných údajov - obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto potrebujeme poznať všetky vyššie uvedené údaje. Tieto údaje s Vaším súhlasom získame pri Vašej trvalej alebo dočasnej registrácii.
11.4. Ako môžem ovlpyvniť existenciiu týchto dát? Po zalogovaní na motorove-oleje.eu je možné registračné údaje editovať prípadne zmazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že požadujete Vašu registráciu úplne zrušiť a nenakúpili ste u nás, postačuje odoslať email na info@motorove-oleje.eu
 
12. Záverečné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 6 2011 predávajúci si vyhradzuje právozmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 
 
 
 
Oleje Mobil Oleje Shell Oleje Castrol Oleje Valvoline Oleje Total Oleje Selenia Oleje Motul Mazací plán Mobil